Docentka Baráková se již několik let řadí mezi přední oční mikrochirurgy. Je specialista na mikrochirurgii oka, chirurgii šedého zákalu, refrakční zákroky, nádorová onemocnění oka u dospělých a sonografii oka a očnice.

V popředí jejího profesního zájmu je kataraktová a refrakční chirurgie. Prioritní postavení v této oblasti získala u nás i díky řešení vrozeného šedého zákalu včetně implantace umělých nitroočních čoček u dětí v novorozeneckém věku.

Doc. Baráková je opakovaně oceňována Výborem České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii (ČSRKCH) mezi chirurgy s nejvyšším počtem provedených operací katarakty v České republice. Je držitelkou prestižního ocenění ČSRKCH za úspěšné provedení více než 20.000 operací šedého zákalu.

Doc. Baráková promovala v roce 1980 na Lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1980 – 2003 pracovala na Oční klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, kde byla pověřena vedením operačních sálů, vedením refrakčního centra a vedením Centra pro nádorová onemocnění oka u dospělých. V letech 2003 do roku 2013 působila v Evropské oční klinice Lexum, kde zastávala funkci lékařské ředitelky. V současné době působí jako primářka pražské oční kliniky Gemini V Zahradách.

V roce 1985 jí byl udělen vědecký titul kandidát lékařských věd, v roce 2003 byla jmenována docentkou pro obor oční lékařství. V rámci České republiky se zasloužila o zavedení a rozšíření nových postupů ultrazvukové diagnostiky v oftalmologii s využitím především u nádorových onemocnění oka.

Je členkou oborové rady doktorandského studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Opakovaně byla stanovena oponentem odborných prací v rámci habilitačního řízení a obhajoby disertačních prací v doktorandském studijním programu oftalmologie. Je autorkou a spoluautorkou četných odborných publikací včetně několika vědeckých monografií. Je recenzentkou mnohých odborných děl z očního lékařství. Na domácích i zahraničních kongresech přednesla více než 200 přednášek.