Vědomostní soutěž pořádá GEMINI oční klinika a.s., IČ 26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice 252 43, dále jen „pořadatel.“

1. Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 16 let, která odpoví na položené otázky a která vyplní a odešle pořadateli formulář účastníka soutěže. V případě, že je účastník mladší 18 let, podléhají všechny jeho úkony schválení a souhlasu zákonného zástupce či opatrovníka.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas rovněž s tím, že pořadatel může účastníka v budoucnu kontaktovat s nabídkou svých služeb i v případě, že se nestane výhercem.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

2. Předmět výhry
Výhrou je bezplatné provedení laserové oční operaci obou očí metodou DIAMANT 6D LASIK v hodnotě 48 000 Kč pořadatelem.

3. Výběr výherce
Právě jeden výherce z těch účastníků, kteří správně odpoví na položené otázky ve vědomostní soutěži, bude určen náhodným losováním dne 11. května 2015. Losování bude provedeno za přítomnosti notáře, který správné provedení losování písemně stvrdí.

Vylosovaný výherce bude pořadatelem kontaktován e-mailem a/nebo telefonicky do 10 pracovních dnů ode dne losování.

Přijetím výhry (tj. provedením bezplatné laserové oční operace metodou DIAMANT 6D LASIK) vyjadřuje účastník souhlas s tím, že jeho / její jméno, fotografie a rozhovor provedený se zástupcem pořadatele mohou být zveřejněny v jakémkoliv médiu na světě pro účely propagace pořadatele bez dalších finančních či jiných nároků výherce.

Výherce má právo výhru bez udání důvodu odmítnout. Neudělení souhlasu ze strany zákonného zástupce či opatrovníka osoby mladší 18 let či absence jednání za zastoupeného má stejné účinky, jako odmítnutí výhry.

4. Identifikace výherce
Výherci bude pořadatelem nabídnut termín předoperačního vyšetření. Výherce bude požádán o sdělení osobních údajů, např. rodného čísla, které budou použity pro ověření totožnosti výherce při jeho osobní návštěvě pořadatele. Tyto osobní údaje jsou rozhodující pro přiznání výhry.

5. Ochrana osobních údajů
Poskytnuté údaje budou použity pouze oční klinikou Gemini a nebudou poskytnuty třetí straně.

6. Různé
Jednu e-mailovou adresu je možno použít pro odpověď na položené otázky vědomostní soutěže a vyplnění jednoho formuláře jen jednou , tedy přihlášení jednoho účastníka soutěže. Opakované odeslání odpovědí a formuláře stejné e-mailové adresy nezvyšuje šanci na výhru.

Výherci bude provedeno standardní předoperační vyšetření, které určí, zda je vhodným kandidátem / kandidátkou na laserovou operaci. V případě, že laserová oční operace metodou DIAMANT 6D LASIK nebude z objektivních příčin zjištěných lékařem možná, nevzniká výherci nárok na finanční ani jinou kompenzaci výhry. Výhra je přenosná na příbuzné v řadě přímé (děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče, manželé) a na sourozence.