LASIK femtosekundovým laserem

Femto LASIK – zvaný také all laser lasik (celolaserový LASIK). Operace je provedena dvěma lasery – první laser (většinou femtosekundový laser) vytvoří na oku tenkou vrstvičku zvanou lamela, která zajišťuje pooperační bezbolestnost. Druhý laser pak odstraní oční vadu. Na klinice Gemini už téměř vůbec nepoužíváme starší operaci LASIK mechanickým mikrokeratomem s oscilujícím ocelovým břitem zvanou také SBK. Operace LASIK i SBK v ČR zavedl prim. Stodůlka, ale postupně je na klinikách Gemini nahradil modernější, bezpečnější, přesnější a šetrnější operací LASIK femtosekundovým laserem.

Dvouletá záruka

Dvouletá záruka po laserové oční operaci metodou LASIK femtosekundovým laserem je uplatňována jako součást standardní péče klientům oční kliniky GEMINI a je platná dva roky od data prvotního laserového zákroku výše uvedenou metodou. Velmi si vážíme důvěry, se kterou k nám klienti přicházejí na operaci, a považujeme za samozřejmou naši povinnost být jim nápomocni radou i následnou péčí. Ve většině případů je možno očekávat korekci zrakové vady v takovém rozsahu, že klient/ka již brýle nebo kontaktní čočky dále nepotřebuje. Výjimečně u případů se složitějšími vadami zraku, tenčí rohovkou, některých očních nemocí, při sušším oku nebo u starších osob toho dosáhnout nelze. Pak lze po konzultaci s lékařem navrhnout řešení, které zbaví klienta brýlí jen částečně.

Pokud lékař v Gemini kdykoliv v období dvou let po laserové operaci doporučí její opakování, bude klientovi nabídnuto bezplatně. Vždy bude brán prvořadý ohled na zdraví klienta a bezpečnost každého opakovaného zákroku.Je nezbytné, aby prvotní operace, jakož i další zákroky byly prováděny výhradně na pracovištích oční kliniky Gemini. V případě, že klient podstoupí operaci na jiném očním pracovišti, nelze již další bezplatnou péči v Gemini uplatňovat. Toto se nevztahuje na případy akutní péče.

Zároveň je nutné, aby klient zodpovědně dodržoval pooperační režim, který mu určili a vysvětlili odborníci na klinice Gemini. Velmi záleží na přesném dodržování medikace a termínů vyšetření, jakož i na striktním dodržování všech pooperačních omezení. Jejich porušování vede nejenom ke ztrátě záruky, ale především může vést k nevratnému poškození zraku.

V rámci dvouleté záruky jsou zdarma poskytována veškerá vyšetření zraku související s provedenou laserovou operací po dobu dvou let po prvotní laserové operaci.

Na co se záruka nevztahuje nebo co vede k jejímu zániku:

  1. Jakýkoliv úraz oka, vedoucí ke ztrátě, či zhoršení vidění nebo změně stavu rohovky.
  2. Jakékoliv onemocnění zraku, které se projevilo v době až po prvotní laserové operaci a nebylo při předoperačním vyšetření zjištěno (šedý nebo zelený zákal, presbyopie, zánět...)
  3. Jakákoliv další celková onemocnění, prodělaná až po prvotní laserové operaci (např. cukrovka, epilepsie, revmatoidní artritida nebo jiná autoimunitní onemocnění), která se mohou projevit na očích.
  4. Stavy rohovky (např. tloušťka nebo zakřivení, suchost), které již další bezpečnou laserovou operaci neumožňují. Zjevné porušení pooperačního režimu či vynechání předepsaných kontrol. Pooperační zásahy do oka provedené jinde, než na klinikách Gemini.

Dvouletou záruku může klient/ka bezplatně uplatnit kdykoli v průběhu dvou let od prvotního zákroku jako následnou péči po laserové operaci metodou LASIK femtosekundovým laserem za předpokladu, že bude tato metoda i nadále na oční klinice Gemini využívána.