Diagnostika ochorenia sietnice a sklovca – vitreoretinálne centrum Gemini

Fluorescenčná angiografia

Fluorescenčná angiografia pri idiopatickej epimakulárnej membráne

Indocyaninová angiografia

Angiografická metóda, slúžiacia k diagnostike a sledovaniu porúch cirkulácie cievovky ( choroidey ) . Najčastejšie sa požíva na vyšetrenie niektorých typov vlhkej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie.

Autofluorescencia fundu

Vyšetrenie, ktoré odhalí stupeň nahromadenia lipofuscínu v bunkách retinálneho pigmentového epitelu. Lipofuscín je pigment , ktorý sa vo zvýšenej miere vyskytuje v sietnici vekom podmienenej makulárnej degenerácie a v mnohých iných prípadoch degeneratívneho ochorenia sietnice. Na vyšetrenie autofluorescencie fundu používame konfokálny skenovací laserový oftalmoskop Spectralis HRA.

Spektrálna optická koherenčná tomografia (SOCTA)

Najmodernejšia laserová metóda, ktorá umožňuje zobrazenie štruktúry sietnice s vysokou rozlišovacou schopnosťou 3 µm formou ” optického rezu ” . Vyšetrenie je rýchle , bezkontaktné a bez potreby rozšírenia zrenice . Doménou SOCTA sú predovšetkým choroby centra ostrého videnia ( makuly ) – vekom podmienená makulárna degenerácia , makulárne edémy rôznej etiológie , makulárna diera, epimakulárne membrány . SOCTA umožňuje vytvoriť podrobnú mapu hrúbky a povrchu sietnice makuly, tzv . retinálnu topografiu . Vyšetrenia na SOCTA možno ľubovoľne opakovať a sledovať anatomické zmeny sietnice makuly v čase . Naša klinika disponuje jedným z najmodernejších SOCTA prístrojov – Heidelberg Spectralis OCT v kombinácii s konfokálnym laserovým snímacím angiografickým systémom Spectralis HRA.

Snímka zo spektrálnej OCT / SLO pacientky s edémom makuly komplikujúceho jamku terča zrakového nervu .