Oftalmologické indikácie na liečbu pomocou účinnej látky Aflibercept:

  • Vlhká forma vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD exsudatívna)
  • Diabetický makulárny edém – opuch makuly ( centrum ostrého videnia očného pozadia ) u diabetickej retinopatie, vrátane rezistentných opuchov, nereagujúcich na laserovú alebo chirurgickú liečbu.
  • Makulárny edém nediabetickej etiológie – jedná sa o opuchy makuly predovšetkým pri cievnych poruchách sietnice ako sú uzávery žíl, tzv. venózna oklúzia.

Čo je účinná látka Aflibercept?

Aflibercept je liek novej generácie zo skupiny anti – VEGF . Jedná sa o rekombinantnú fúznu bielkovinu , ktorá viaže vaskulárny endoteliárny rastový faktor a placentárny rastový faktor. Oba tieto faktory stimulujú rozvoj opuchu alebo tvorbu patologických ciev v sietnici alebo pod sietnicou . Účinná látka Aflibercept bola primárne vyvinutá na terapiu očných ochorení . V porovnaní s inými anti – VEGF preparátmi staršej generácie má táto dvakrát dlhší eliminačný čas, teda frekvencia opakovaní injekcií sú 2 mesiace .

Ako sa látka aplikuje

Aflibercept sa aplikuje formou vnútroočnej injekcie do sklovca v dávke 2 mg . Vlastná aplikácia je bezbolestná , aplikuje sa najtenšou injekčnou ihlou po predchádzajúcej príprave oka kvapkami lokálneho anestetika .

Ďalší priebeh terapie

Mesiac po aplikácií nasleduje kontrola na našej klinike . O ďalšom priebehu liečby rozhoduje očný chirurg , ktorý injekciu aplikoval a to na základe vyšetrenia zrakovej ostrosti , oftalmoskopického nálezu na očnom pozadí a výsledku spektrálnej optické koherentnej tomografiie popr. fluorescenčnej angiografie sietnice . Pri vekom podmienenej makulárnej degenerácii sú injekcie aplikované najprv v troch po sebe idúcich mesačných intervaloch , neskôr potom v štandardnom intervale dvoch mesiacov .

Režim po vnútroočnej injekcii:

Po aplikácií je nutné do oka kvapkať predpísané kvapky 5x denne po dobu 5 dní . V prípade zhoršenia doterajšej zrakovej ostrosti alebo výrazného podráždenia liečeného oka ihneď kontaktujte našu kliniku . Pracovnú neschopnosť odporúčame obmedziť len na deň aplikácie .

Možné komplikácie po aplikácií injekcie s účinnou látkou Aflibercept

Komplikácie možno rozdeliť na celkové a očné . Akékoľvek závažnejšie komplikácie sú zriedkavé . Očné komplikácie zahŕňajú vnútroočné krvácanie , šedý zákal, odlúčenie sietnice a vnútroočný infekčný zápal tzv. – endoftalmitída . Vzhľadom k tomu , že vnútroočnú injekciu aplikuje skúsený očný chirurg za sterilných podmienok , sú tieto riziká redukované na minimum . Z celkových komplikácií je to predovšetkým alergická reakcia . Ak trpíte alergiou , informujte o nej lekára pred aplikáciou . Ostatné systémové komplikácie sú vzhľadom k nízkej dávke tejto látky a skutočnosti , že je aplikovaná do sklovca a nie do krvného obehu, mizivé .