Organizatorem konkursu jest klinika okulistyczna GEMINI a.s., REGON: 26906295, z siedzibą U Křížku 572, Průhonice 252 43, Czechy dalej jako„Organizator“.

 

1. Warunki uczestnictwa
W konkursie może wziąć udział każda osoba powyżej 18 roku życia, która odpowie na pytania oraz wypełni i wyśle do Organizatora formularz uczestnika konkursu.

Pytanie konkursowe zostanie ogłoszone dnia  15.10. o godzinie 9.00 na stronie internetowej Organizatora www.gemini.cz.

Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się także z tym, że Organizator może w przyszłości kontaktować się z uczestnikiem oferując mu swoje usługi, także w przypadku, kiedy uczestnik nie będzie zwycięzcą konkursu.

Z udziału w konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.

 

2. Nagroda
Nagrodą jest bezpłatne przeprowadzenie przez Organizatora laserowej operacji obu oczu metodą DIAMANT 7D LASIK o wartości 7 920 Zł (48 000 CZK).

 

3. Wybór zwycięzcy
Zwycięzcą jest jeden z uczestników (spełniających warunki uczestnictwa zgodnie z ust. 1 niniejszego Regulaminu konkursu wiedzy), który prawidłowo odpowie na pytania konkursowe, a który wybrany będzie w losowaniu dnia 18. grudnia 2019 i otrzyma nagrodę. Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności notariusza, który pisemnie potwierdzi prawidłowy przebieg losowania.

Organizator skontaktuje się z wylosowanym zwycięzcą za pośrednictwem e-mailu i/lub telefonicznie do 10 dni roboczych od dnia losowania.

Poprzez zaakceptowanie nagrody (tzn. przeprowadzenie bezpłatnej laserowej operacji oczu metodą DIAMANT 7D LASIK) uczestnik wyraża zgodę na to, że jego/jej imię, zdjęcie i wywiad przeprowadzony przez osobę reprezentująca Organizatora mogą być opublikowane w jakimkolwiek mediach na świecie w celu promocji Organizatora bez żadnych finansowych czy innych zobowiązań w stosunku do zwycięzcy.

Zwycięzca ma prawo zrezygnować z przyjęcia nagrody bez podawania przyczyn. Niewyrażenie zgody ze strony zastępcy lub opiekuna prawnego czy brak reakcji ze strony osoby reprezentującej ma takie same skutki, jak zrezygnowanie z nagrody.

 

4. Identyfikacja zwycięzcy
Organizator zaproponuje zwycięzcy termin przeprowadzenia badania przedoperacyjnego. Zwycięzca będzie poproszony o przekazanie danych osobowych, np. nr PESEL, które będą wykorzystane w celu potwierdzenia tożsamości zwycięzcy w czasie jego wizyty u Organizatora. Wspomniane dane osobowe są rozstrzygające przy przyznawaniu nagrody.

 

5. Ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu zostały szczególnie opisane poniżej. Udziałem w niniejszym konkursie wiedzy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Ciebie na podstawie niniejszych Zasad.

 

6. Różne
Jeden adres e-mail można wykorzystać w celu odpowiedzi na pytania konkursowe i wypełnienie jednego formularza tylko raz, tzn. zgłoszenia jednego uczestnika konkursu. Wielokrotne wysyłanie odpowiedzi i formularza z tym samym adresem e-mail nie zwiększa szans na wygraną.

Zwycięzca weźmie udział w standardowym badaniu przedoperacyjnym, które ustali czy jest odpowiednim kandydatem/kandydatką na operację laserową. W przypadku, kiedy laserowa operacja oczu metodą DIAMANT 7D LASIK nie będzie z przyczyn obiektywnych uznana przez lekarza za możliwą, zwycięzca nie ma prawa do finansowej lub jakiejkolwiek innej rekompensaty nagrody. Nagrodę można przekazać krewnym pierwszego stopnia (dzieci, wnukowie i wnuczki, rodzice, dziadkowie, małżonkowie) oraz rodzeństwu.

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie wiedzy

1. Przedmiot przetwarzający Twoje dane osobowe

Spółka Klinika Okulistyczna GEMINI s.a. (nazwa oryginalna to Společnost GEMINI oční klinika a.s.), REGON 26906295, z siedzibą U Křížku 572, Průhonice 252 43, Czechy (dalej jako „Administrator“) uprawniona jest do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu uczestnictwa Twojej osoby w konkursie wiedzy poprzez udzielenie Twojej zgody na przetwarzanie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z opracowaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (dalej tylko „Rozporządzenie RODO“) i zgodnie z prawem o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Udzielenie zgody

Wypełnieniem Twoich danych osobowych do formularza uczestnika konkursu wiedzy i jego wysłaniem do Administratora (Organizotra konkursu) udzielasz zgodę na przetwarzanie przez Ciebie udzielonych danych osobowych na podstawie niniejszych Zasad. Taką zgodę może wyrazić tylko osoba powyżej 18 lat.

3. Dane osobowe przetwarzane do celów konkursu wiedzy

Twoje dane osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie Tobą wyrażonej zgody, to imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w konkursie wiedzy, którego Organizatorem jest Administrator. Do takiego działania należy: rozsyłanie aktualności dotyczących organizacji konkursu, ogłoszenie wynników oraz informacji o nowych konkursach.

Biorąc udział w konkursie i udostępniając swoje dane osobowe w formularzu uczestnika i wysyłając go do Aministratora uczestnik zgadza się także z tym, że Organizator może w przyszłości kontaktować się z uczestnikiem oferując mu swoje usługi oraz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestnika do celów marketingu bezpośredniego, także w przypadku, kiedy uczestnik nie będzie zwycięzcą konkursu.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest wyłącznie przez spółkę GEMINI oční klinika a.s. która jest Administratorem i nie korzysta z usług przetwarzania danych przez innych spółek z zewnątrz. Udzielone dane będą wykorzystane tylko dla Administratora i nie będą udzielane stronie trzeciej.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Przez Ciebie udzielone dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane podczas trwania konkursu wiedzy i po jego zakończeniu przez okres dwóch dwa lat.

7. Uprawnienia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie, można jej kiedykolwiek nie udzielić lub odwołać, lecz w takim przypadku Cię nie będzie możliwe traktować jako uczestnika konkursu wiedzy. Zgodę można odwołać osobiście w siedzibie Administratora lub doręczeniem na piśmie. Masz prawo do żądania od Administratora więcej informacji: jakie dane osobowe o Twojej osobie są przetwarzane, w jakim celu, jaki jest okres ich przechowywania. Również masz prawo do żądania sprostowania czy usunięcia Twoich danych osobowych, ewentualnie do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO lub prawo na podanie skargi u urzędu nadzorczego.