Po – pá: 7:00 – 18:00
  • cs
  • pl en de sk
-AA+
Objednat se

Všeobecné podmínky pro dárkové poukazy PRODANÉ od 1. 1. 2022

kterými se řídí vztah mezi GEMINI oční klinika a.s., se sídlem: U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČ: 26906295 (dále též „poskytovatel“), jakožto poskytovatelem, a objednatelem dárkového poukazu, případně příjemcem dárkového poukazu (pokud se jedná o osobu odlišnou od objednatele).

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem, a mezi poskytovatelem a příjemcem dárkového poukazu.

2. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby (příjemce dárkového poukazu), stává se tato osoba oprávněnou okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce s těmito Všeobecnými podmínkami projevil souhlas.

3. Objednatel zakoupením poukazu stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

4. Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele: https://www.gemini.cz/poukaz a ve všech pracovištích poskytovatele.

II. Vymezení pojmů

1. Poskytovatelem služby (dále též „poskytovatel“) je společnost GEMINI oční klinika a.s., se sídlem: U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČ: 26906295.

2. Objednatelem služby nebo (dále též „objednatelem“) se rozumí osoba, jež koupila dárkový poukaz.

3. Příjemcem služby (dále též „příjemce“) se rozumí osoba, která je konečným příjemcem dárkového poukazu, který je oprávněna využít za účelem čerpání služeb poskytovatele. Příjemcem služby může být objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

4. Službou se rozumí služby poskytované poskytovatelem, a to výhradně na následujících pracovištích poskytovatele:

  • Brno (Veveří 111, 616 00 Brno)
  • České Budějovice (Lidická třída 2144/108, 370 01 České Budějovice)
  • Ostrava–Bělský les (Zdeňka Chalabaly 3041/2, 700 30 Ostrava-Bělský Les)
  • Ostrava–Hrušov (Ke Kamenině 15, 711 00 Ostrava-Hrušov)
  • Praha  (U Společenské zahrady 389/3, 140 00 Praha 4 – Krč)
  • Praha – Průhonice (U Křížku 572 252 43 Průhonice)
  • Vyškov (Žerotínova 2, 682 01 Vyškov)
  • Zlín (U Gemini 360, 760 01 Zlín)

5. Dárkovým poukazem (dále též „poukaz“) se rozumí listina prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu poskytovanou poskytovatelem v ceně uvedené na dárkovém poukazu za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách, a to na pracovištích poskytovatele uvedených v čl. II. odst. 4 těchto Všeobecných podmínek.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb dodat objednateli dárkový poukaz na služby poskytované poskytovatelem (opravňující objednatele či příjemce dárkový poukaz u poskytovatele za stanovených podmínek využít), a závazek objednatele jest zaplatit za dárkový poukaz sjednanou cenu.

2. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem a poskytovatelem uskutečněním koupě poukazu na jednom z pracovišť poskytovatele.

3. Poskytovatel přijímá objednávky pouze osobně na svých pracovištích.

4. Platba ze strany objednatele bude provedena na pracovišti poskytovatele při samotné osobní koupi poukazu. Poskytovatel objednateli ihned po koupi předá poukaz ve fyzické podobě.

5. Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící dárkový poukaz se zavazuje informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

IV. Plnění služeb

1. Doba platnosti dárkového poukazu činí 1 rok ode dne uzavření smlouvy, přičemž datum uzavření smlouvy vyznačí poskytovatel na poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukazu závazek poskytovatele služeb, jakož i jiná práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, zanikají.

2. V případě zániku práv a povinností dle předchozího odstavce objednatel i příjemce služby ztrácí nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny.

3. Poskytovatel nemůže vyměnit dárkový poukaz za protihodnotu ve formě peněz.

4. Dárkový poukaz se uplatňuje u poskytovatele služeb před zaúčtováním platby. Účtující pracovník si použitý dárkový poukaz ponechá. Finanční hodnota v českých korunách uvedená na přední straně dárkového poukazu bude odečtena při platbě za poskytnuté služby.

5. Dárkový poukaz lze uplatnit toliko jednorázově, při jediné platbě a nelze je žádným způsobem dělit.

6. Při jedné platbě za poskytnuté služby lze použít více poukazů nejednou.

7. Práva vznikající z vadného plnění je objednatel, příp. příjemce služby, oprávněn uplatnit v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

V. Rezervace

1. Objednatel či příjemce služby sjedná s poskytovatelem služby termín rezervace doby a místa čerpání služby tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti dárkového poukazu. Objednatel a příjemce služby berou na vědomí, že objednací doba činí 2 až 3 měsíce.

2. Rezervaci termínu a místa využití dárkového poukazu provede objednatel či příjemce prostřednictvím vybraného pracoviště, a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. Rezervace se stává závaznou jejím e-mailovým, telefonickým nebo osobním potvrzením ze strany poskytovatele.

3. V případě zrušení rezervace služby ze strany poskytovatele má objednatel má právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si službu rezervovat v rámci platnosti dárkového poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti dárkového poukazu prodloužena o 3 měsíce.

4. V případě zrušení sjednaného termínu z důvodů na straně objednatele či příjemce služby se doba platnosti poukazu neprodlužuje.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Pakliže lze dárkový poukaz zakoupit pouze osobní přítomností objednatele na pracovišti poskytovatele (přímý prodej v kamenné prodejně) nemá objednatel právo od smlouvy za těchto podmínek odstoupit.

VII. Cena poskytovaných služeb

1. Cena jednotlivých služeb, které lze na základě dárkového poukazu využít se řídí ceníkem poskytovatele služeb. Ceny služeb dle ceníku poskytovatele jsou uvedeny včetně DPH.

2. Cena dárkového poukazu je vždy uvedena na poukazu, a to včetně DPH.

3. Cena dárkového poukazu je objednatelem služby uhrazena v hotovosti nebo kartou či některými benefitními body na pracovišti poskytovatele. Viz. také zde.

4. Objednatel se zavazuje cenu za dárkový poukaz zaplatit v momentě předání poukazu při jeho převzetí v provozovně poskytovatele. Platba musí být provedena v českých korunách.

VIII. Práva z vadného plnění

1. Příjemce služby je oprávněn uplatnit práva vznikající z vadného plnění, jakož i o práva ze záruky v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy.

2. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje objednatele, příp. příjemce za účelem realizace smluvního vztahu. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že objednatel, příp. příjemce služeb, s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy. Tento rozsah osobních údajů je poskytovatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s objednatelem či příjemcem.

3. Poskytovatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky.

4. Podnikatel osobní údaje předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

5. Objednatel, případně příjemce, má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Objednatel, příp. příjemce, má především právo požádat poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (§ 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Poskytovatel je povinen objednateli, příp. příjemci služby, na jejich žádost bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech objednatele či příjemce.

6. Objednatel, příp. příjemce služby, který se domnívá, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

7. V každém případě, kdy se objednatel, příp. příjemce služby, domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto všeobecných podmínkách, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Poskytovatel je oprávněn provést změnu těchto Všeobecných podmínek. Smluvní vztahy se vždy řídí Všeobecnými podmínkami platnými a účinnými v době uzavření smlouvy.

3. Všechny spory vyplývající ze vztahů upravených těmito všeobecnými podmínkami a s těmito vztahy související, se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze vztahu upraveného těmito všeobecnými podmínkami, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou: http://www.coi.cz

5. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2022 na dobu neurčitou.

Naše kliniky