http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1642014
4:05 – 6:06

http://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/video/771-televizni-noviny-16-4-2014
5:45-7:33